Descripció General

MATRÍCULA TANCADA

Pendent sol·licitud de Cursos homologats com a Formació Permanent del Professorat a la Conselleria d’Educació de les Illes Balears (50 hores per curs).

Pendent sol·licitud d’acreditació per a professionals sanitaris per la Comissió de Formació Continuada de la Conselleria de Salut de les Illes Balears.

Horaris:

- Les classes se celebren cada divendres de 16 a 21h.

- Les pràctiques es duen a terme una horabaixa per setmana (de 16 a 20h).

Lloc on s’impartiran les classes: Es Calidoscopi, C/Joan Mas, 2, Palma de Mallorca.

Lloc on es duran a terme sessions pràctiques: Es Calidoscopi, C/Joan Mas, 2, Palma de Mallorca.

Dirigit a: Psicòlegs i altres professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.

vídeo del màster: https://www.youtube.com/watch?v=fZYlW0GgYio

cartell del màster 2018-2019:

CartellMaster EC 2018-2019 QR Revista

Programa dels cursos

Les activitats del màster s’organitzen en format de cursos. A efectes de matriculació, les inscripcions seran per cursos independents entre sí. Per a poder inscriure’s als cursos 2, 3 i 4 és imprescindible haver fet o tenir programat fer anteriorment el curs 1.

CONTINGUTS DELS CURSOS

Curs 1: Principis bàsics de la Intervenció Psicològica en la Infància i l’Adolescència des dels models de la teràpia breu (octubre-desembre de 2019)

1.1 Arrels dels models de la teràpia breu. / 1.2 La Teràpia Breu Estratègica. / 1.3.- La Teràpia Breu Centrada en les Solucions. / 1.4.- Cercles de solucions intentades. / 1.5.- Els tipus de resistència i les sensacions de base. / 1.6.- Aplicacions de la Teràpia Breu C.S. / 1.7.- Els tipus de lògica en la intervenció estratègica / 1.8.- El diàleg estratègic/ 1.9.- Les fases de la psicoteràpia i característiques del procés. / 2 Pràctiques presencials.

Curs 2: Intervenció Psicològica en Trastorns del Neurodesenvolupament de la Infància i l’Adolescència (gener-febrer de 2020)

1.- Trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) / 1.1 Abordatge des del model cognitiu-conductual / 1.1.1 Formes d’avaluació i diagnòstic. / 1.1.2 Programes d’intervenció. / 1.1.3 Investigació en el TDAH / 1.2 Abordatge des dels models de la teràpia breu. / 1.2.1.- Intervenció Estratègica en el TDAH i teràpia centrada en les solucions en el TDAH / 1.2.2. Treball amb el dèficit d’atenció i amb la hiperactivitat: tècniques bàsiques i variants. / 2 Trastorns de l’aprenentatge / 2.1.- Les avaluacions i els diagnòstics. Tipus de trastorns. / 2.2.- La intervenció psicopedagògica en els trastorns d’aprenentatge. / 2.3.- Les expectatives mestre-alumne i les formes d’intervenció. / 3.- Trastorns de l’espectre autista. / 3.1.- Tipus i característiques clíniques / 3.2.- Formes d’intervenció. / 4.- Trastorns per tics i de la Tourette. / 4.1.- Identificació i diagnòstic. / 4.2.- Formes d’intervenció. / 5 Pràctiques presencials.

Curs 3: Intervenció Psicològica en Trastorns del Comportament, de l’Ansietat i l’Estat d’Ànim de la Infància i l’Adolescència (febrer-maig de 2020)

1.-Trastorn negativista desafiant i assatjament escolar. / 1.1.- Trastorn negativista desafiant: identificació, diagnòstic i formes d’intervenció generals. / 1.2.- Trastorn negativista desafiant: intervencions de la teràpia centrada en les solucions i la teràpia breu estratègica. / 1.3.- Assetjament escolar: identificació i intervenció psicoterapèutica i escolar. / 2.- Trastorns de conducta: / 2.1.- els criteris diagnòstics i les característiques clíniques / 2.- Les formes d’intervenció provinents dels models de la teràpia breu. / 3.-Fòbies i trastorns d’ansietat / 3.1.- Intervenció cognitiu-conductual en trastorns d’ansietat en nins i adolescents. / 3.2.- Trastorns d’ansietat: classificació, avaluació i diagnòstic. / 3.3.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia breu estratègica. / 3.4.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia centrada en les solucions. / 4.- Trastorns depressius / 4.1.- classificació, avaluació i diagnòstic. / 4.2.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia centrada en les solucions. / 4.3.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia breu estratègica. / 5.- Pràctiques presencials.

Curs 4: Intervenció Psicològica en Trastorns de la Infància i l’Adolescència (trastorns diversos) (maig-juliol de 2020)

1.-Trastorns de la son / 1.1.- classificació, avaluació i diagnòstic. / 1.2.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia breu estratègica. / 1.3.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia centrada en les solucions. / 2.- Trastorns de l’alimentació. / 2.1.- classificació, avaluació i diagnòstic. / 2.2.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia breu estratègica. / 2.3.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia centrada en les solucions. / 3.-Trastorns de l’eliminació / 3.1.- classificació, avaluació i diagnòstic. / 3.2.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia breu estratègica. / 3.3.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia centrada en les solucions. / 4.- Maltractaments a la infància: indicadors i protocols per a la seva detecció. / 5.- Avaluació e intervenció amb adolescents amb mesures judicials. / 6.- Trastorns per abusos sexuals / 7.-Alteracions derivades per processos de dol / 7.1.- classificació, avaluació i diagnòstic. / 7.2.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia breu estratègica. / 7.3.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia centrada en les solucions. / 8.- Terapia Breu en les addiccions a substàncies i a les noves tecnologies / 8.1.- classificació, avaluació i diagnòstic. / 8.2.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia breu estratègica. / 8.3.- Abordatges des dels models de la teràpia breu: aportacions de la teràpia centrada en les solucions. / 9.- Pràctiques presencials.

OBJECTIUS GENERALS DELS CURSOS

Competències bàsiques

  • Saber identificar els principals trastorns que són objecte d’atenció psicològica en la infància i l’adolescència.
  • Conèixer protocols d’intervenció i formes d’abordatge terapèutic compromesos amb l’eficiència dels seus resultats.

Competències específiques

  • Saber aplicar formes d’intervenció i abordatges terapèutics per a cada trastorn o problemàtica.
  • Adquirir estratègies d’intervenció a través d’exemples i exposicions pràctiques.

Competències transversals

  • Adquisició de capacitats estratègiques i de comunicació necessàries per a intervenir mitjançant aquestes formes d’intervenció.
  • Desenvolupar la capacitat d’analitzar l’eficàcia i l’eficiència dels resultat de la intervenció.

Professorat

PROFESSORS D’ES CALIDOSCOPI

David Riera Riu. Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb postgrau d’especialització en Psicologia Infanto-juvenil per l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i màster d’especialització en Teràpia Breu Estratègica pel Centre de Teràpia Estratègica d’Espanya. Psicòleg general sanitari acreditat per la Direcció General de Salut Pública i Consum. Des de l’any 1998 es dedica a l’atenció psicològica en la infància i l’adolescència des de la consulta individual, familiar i l’assessorament a col·lectius com l’escolar. Actualment es dedica a la intervenció psicològica en nins, adolescents i adults i a la formació a professionals vinculats a l’àmbit infanto-juvenil. És el psicòleg del Servei d’Assessorament Psicològic de centres educatius. Així mateix, col·labora amb altres professionals realitzant funcions de supervisió. És membre de l’equip de d’atenció psicològica a les famílies en situació de violència en col·laboració amb Adiseb – Atenció Psicosocial i el Servei de Família del Govern de les Illes Balears.

Anna Sala Ferran. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb postgrau d’especialització en Psicologia Infanto-juvenil per l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i màster d’especialització en Teràpia Breu Estratègica pel Centre de Teràpia Estratègica d’Espanya filial del Centre de TBE d’Arezzo. Psicòloga general sanitària acreditada per la Direcció General de Salut Pública i Consum. Des de l’any 2000 es dedica a l’atenció psicològica en la infància i l’adolescència des de la consulta individual, familiar i l’assessorament a col·lectius com l’escolar. Actualment es dedica a la intervenció psicològica en nins, adolescents i adults i a la formació a professionals vinculats a l’àmbit infanto-juvenil. Així mateix, col·labora amb centres educatius i altres professionals realitzant funcions de supervisió i tallers per a les famílies i els al·lots. És membre de l’equip de d’atenció psicològica a les famílies en situació de violència en col·laboració amb Adiseb – Atenció Psicosocial i el Servei de Família del Govern de les Illes Balears.

PROFESSORS CONVIDATS

L’objectiu de convidar docents externs a l’equip d’Es Calidoscopi és complementar i enriquir  la nostra programació amb perspectives i estils professionals diferents.

Metodologia

ACTIVITATS PRESENCIALS

Classes teòriques: per a l’exposició de les característiques clíniques dels diferents trastorns psicològics en la infància i l’adolescència  i, especialment, les seves formes d’intervenció més eficients.

Tallers de casos mitjançant videogravacions: En aquests tallers s’analitzaran fragments de vídeo enregistrats en les sessions d’intervenció psicològica portades a terme pels professors de pràctiques.

Pràctiques presencials: L’alumne presenciarà i analitzarà amb els professors de pràctiques sessions d’intervenció psicològica dutes a terme en diferents casos reals en directe i un ampli ventall de tipologies de trastorns. També es duran a terme role-playings d’entrevistes i supervisions de casos.

VIDEOGRAVACIONS I TREBALL EN EQUIP EN PSICOTERAPIA. UNA EXPERIÈNCIA D’APLICACIÓ.

Assistència mínima: A un 80% del còmput total de les hores de classes teòriques i a un 80% del còmput total de les hores de les pràctiques presencials i els tallers de casos mitjançant videogravacions.

ACTIVITATS NO PRESENCIALS

Aula Virtual: l’alumne disposarà de tots els materials de les classes (projeccions, referències bibliogràfiques i altres recursos) després de la celebració d’aquestes. L’aula virtual també representarà una eina per al debat, les preguntes i les aportacions, constituint un mitjà de participació i interacció entre els alumnes i els docents.

Eina wiki d’Es Calidoscopi:   l’alumne disposarà d’accés i permís per a l’edició d’una base de dades de recursos per a la intervenció en problemes psicològics en infància i adolescència. Models d’entrevista, protocols d’intervenció, reculls d’estratègies amb les seves especificacions, són alguns dels recursos que conté aquesta eina. Estarà disponible per a l’alumne des de l’inici del màster i de forma indefinida amb l’objectiu de que la integri dins la seva activitat professional actual o futura.

Preparació de l’Avaluació: Mitjançant exàmens de preguntes curtes vinculats al temari i el treball final.

Matrícula

Nombre limitat de places.

LES PLACES ES COBRIRAN PER RIGORÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ.

Les activitats del màster s’organitzen en format de cursos. A efectes de matriculació, les inscripcions seran per blocs. Per a poder inscriure’s als cursos 2, 3 i 4 és imprescindible haver fet o tenir programat fer anteriorment, el curs 1.

Preus (*):

- Curs 1: Principis bàsics de la Intervenció Psicològica en la Infància i l’Adolescència des dels models de la teràpia breu. 800€

- Curs 2: Intervenció Psicològica en Trastorns del Neurodesenvolupament de la Infància i l’Adolescència. 800€

- Curs 3: Intervenció Psicològica en Trastorns del Comportament, de l’Ansietat i l’Estat d’Ànim de la Infància i l’Adolescència. 800€

- Curs 4: Intervenció Psicològica en Trastorns de la Infància i l’Adolescència (altres trastorns). 800€

* Els alumnes que s’hagin inscrit als cursos 1, 2 i 3, (tots tres cursos) tendran inscripció gratuïta en el curs 4.

L’organització del màster es reserva el dret de suspendre l’activitat si no hi ha un mínim d’alumnes inscrits. En aquest cas es retornaria l’import íntegre dels pagaments efectuats.

Un cop realitzat el pagament no s’anul·larà cap matrícula i, per tant, no se’n retornarà l’import.

Requisits per a la matrícula: Llicenciats o graduats en Psicologia. Llicenciats, diplomats i graduats especialitzats en carreres de l’àmbit educatiu (mestre d’educació especial, pedagogia terapèutica, psicopedagogia o similars) i de l’àmbit sanitari (pediatria, neuropediatria i psiquiatria) que treballin específicament amb nins i adolescents. Llicenciats, diplomats i graduats en altres carreres de l’àmbit educatiu (mestre en general, pedagogia, etc.), sanitari (medicina, infermeria, fisioteràpia, etc.) o social (educació social, treball social, etc.). Estudiants de  les llicenciatures, diplomatures o graus esmentats que hagin superat un mínim del 70% dels crèdits de la seva carrera.

MATRÍCULA TANCADA

 

Per a tramitar la inscripció:

Pas 1:

Efectuar el pagament de la inscripció del curs/os (800 € per curs) per ingrés o transferència bancaria indicant “Curs (1, 2, 3 i/o 4) Es Calidoscopi + (nom i llinatges de la persona inscrita)” a:

LA CAIXA

I.B.A.N.: ES55 2100 2715 5402 0010 5081

Pas 2:

Omplir el formulari de sota:

Recorda que: EL FET D’EMPLENAR EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ NO SUPOSA UNA RESERVA DE PLAÇA.

MATRÍCULA TANCADA

Una cop completat el procés d’inscripció, rebràs la nostra confirmació via e-mail en un termini màxim de 5 dies.

 

Per a més informació:
telf. 659 211 333
master@escalidoscopi.net
www.escalidoscopi.net

 

Opinió dels Alumnes

Marga V. (grau en psicologia) El màster ha complert 100% amb les meves expectatives. El recomanaria a totes aquelles persones interessades en la intervenció psicològica en infants i adolescents, ja que, s’adquireixen coneixements teòrics, però sobretot,  pràctics, molt útils, amb resultats immediats i aplicables tan a l’àmbit clínic com educatiu.  El que més m’ha agradat ha estat poder conèixer els models de teràpia breu estratègica i el de centrada en solucions i les tasques i prescripcions de cada un d’aquests. A més, les sessions de pràctiques m’han semblat molt útils ja que serveixen com a guia a l’hora d’intervenir.

Tolo S. (psicòleg i orientador socio-laboral)  Es tracta d’una formació amb una línia molt pràctica. Permet veure casos en viu i comentar-los amb els professionals d’Es Calidoscopi. Alhora, proporciona una valuosa base teòrica del model breu estratègic ampliable, en la majoria de casos, amb tota la bibliografia que hi ha sobre els diversos trastorns. La recomanaria a tots aquells professionals de la psicologia o l’educació que volguessin aprendre formes ràpides i eficaces de resoldre problemes en la infància.

Àngel R. (mestre d’educació infantil) Com a docent, la teoria impartida a aquest màster m’ha permès connectar amb una dimensió més sistèmica, comprensiva i contextualitzada de les relacions humanes. La seva aplicació pràctica és una eina molt valuosa per poder ajudar d’una forma molt més eficient i profunda a infants i famílies. Si hagués de destacar una sola cosa del màster és el gran impacte que ha tingut en la meva forma de pensar i veure el món: res no ha tornat a ser igual que abans de fer-ho. Una de les coses que més valoro de la intervenció que aprenem a dur a terme a classe és la perspectiva comprensiva i respectuosa amb el punt de vista dels altres: la idea d’ajudar sense jutjar és una eina de canvi molt poderosa.

Francisca P. (llicenciada en psicologia) “He trobat que el Màster està molt ben organitzat i no només es treballem els trastorns més comuns que es veuen a la pràctica clínica sinó també es veuen problemàtiques menys comuns on podria haver-hi dificultats per intervenir-hi. Molt enfocat a la part pràctica, no només pels casos que es veuen a consulta, sinó també pels tallers de vídeo, on es poden anar veient casos relacionats amb la part teòrica que estam estudiant. Per tant, s’estudia i es posa en pràctica el mateix. Es mostren tècniques útils per a dur a terme a la pràctica diària del psicòleg i, no només a l’àmbit de la infància i l’adolescència, sinó que moltes estratègies també es poden utilitzar amb població adulta. També m’ha agradat molt que la valoració dels alumnes vers el Màster no s’ha fet a final curs, i així, si s’han suggerit canvis durant el transcurs del Màster, s’ha tingut en compte l’opinió dels alumnes i s’han fet canvis per afavorir l’aprenentatge. A destacar que els professors no són uns “fanàtics” d’un model únic d’intervenció, sinó que ens mostren allò que és més útil a la pràctica i que funciona millor. Com a comentari general, diria que a aquest Màster ens mostren allò que no ens han mostrat a la carrera i que, a més, funciona.”

Xisco O. (psicòleg a unitat d’addiccions) ” L’elecció d’un màster sempre és una decisió delicada tant a nivell personal com formatiu. Quan cerques un màster pretens sobretot, a part d’ampliar el teu bagatge teòric, una formació pràctica que a nivell universitari sòl quedar coixa. Ara puc dir que la meva elecció ha estat plenament encertada, ja que no només he après a nivell teòric una forma eficaç i eficient de fer feina, si no a més una formació amb pràctiques reals tutelades on aplicar a nivell clínic tot el que s’aprèn.”

Elisabet N. (graduada en psicologia ) “Amb aquest màster he après moltíssimes coses, però un aspecte que hem pareix de màxima rellevància és el fet de realitzar una intervenció cap al nin sense el nin (aspecte que pot resultar inconciliable amb altres tipus de teràpies), ja que l’estigmatització a la que estan sotmesos pel “trastorn” que pateixen pot ocasionar un problema encara major. Jo recomano aquest màster a tothom ja que no només s’aprèn des del punt de vista de la psicopatologia del nins i/o adolescents sinó també des del punt de vista personal i professional.”

Maria P. (psicòloga de la tercera edat) “El Màster en Intervenció Psicològica en la Infància i en l’Adolescència m’ha servit per ampliar coneixements teòrics i veure un altre model d’abordatge per als diversos problemes de la infància i l’adolescència. El que més destacaria, és que es tracta d’una docència centrada sobretot en la pràctica, la qual cosa facilita l’aprenentatge, fomenta la participació dels alumnes i permet millorar les habilitats com a terapeuta.”