GRUPS DE PARES

Taller de pares

Arrel de les conseqüències que, en ocasions, pot suposar per a un al·lot/a rebre atenció psicològica directa, i sumat als recursos que un pare o mare posseeix pel simple fet de ser-ho, aquest taller pretén intervenir de manera que els pares mateixos puguin resoldre situacions problemàtiques o millorables en el marc d’un treball grupal però plantejant l’assoliment dels objectius individuals de cada membre. Així mateix, aquest tipus d’intervenció indirecta cap al fill/a portada a terme a través d’un grup, permet economitzar recursos i arribar a una major població, aprofitant els recursos de tots, partint de la premisa que “el tot és més que la suma de les parts”. Afegir també, que es tracta d’un taller eminentment pràctic, on els pares fan un recorregut basat en l’experiència que els ajuda a ser conscients de les seves forces amb l’objectiu d’accentuar-les.